مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

بالاخره اين همه نگراني تمام شد و اون اتفاق..... افتاد.

حالا ديگه با چشماي خودم دنيا رو مي بينم.................

دوست دارم اينبار بهتر قدر چشمامو بدونم

 و با دقت بيشتري دنيا و آدماشو ببينم

برام دعا كن ......

 

...