مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

    آنچه مي انديشي برزبان مياور وبه انديشه هاي سنجيده جامه عمل بپوشان ،

دوستان خود را پس از آزمودن با پنجه فولادين در جان خود جاي ده .

از ستيزه بپرهيز، اما اگر بدان كشيده شدي، چنان بكوش كه از تو پروا كنند.

گوش خود را به شنيدن گفته هر كس بگمار ولي با كمتر كسي همداستاني كن.

با هر كس راي بزن، اما قضاوت خودرا فاش مكن.

جامه ات فاخر باشد ولي نه پرزرق و برق.

باخود درستكارباش ، همجنان كه به يقين شب از پس روز مي آيد ،

 نتيجه چنان خواهد بود كه با ديگران نخواهي توانست دغلكار باشي.

هاملت _ شكسپير

...