مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

و اينك انتظار ، فرسايش زندگي است.....

باران فرو خواهد ريخت و تو هرگز به انتظارت ،

 كلامي نخواهي داشت كه بگوئي.

زمينها گل خواهد شد و تو در قلب يك انتظار خواهي پوسيد....

اي كاش دوباره باران مي باريد.....

 

 

...