مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

اي  دل چه انديشيده اي  ،  در عذر آن  تقصيرها        زانسوي او چندان وفا ، زينسوي  تو  چندين  جفا

زانسوي اوچندان كرم، زينسوخلاف وبيش وكم       زانسوي  او چندان نعم ‌، زينسوي تو چندين  خطا

زينسوي تو چندين حسد ، چندين خيال  و ظن بد       زانسوی اوچندان كشش چندان چشش چندان عطا

از بد  پشيمان مي شوي ،  الله  گويان  مي شوي       آن دم ترا  او  مي كشد ، تا  وارهاند  مر تو را

از جرم ترسان ميشوي ،وزچاره پرسان ميشوي       آن  لحظه  ترساننده را با خود نمي بيني چرا ؟...

گر مجرمي  بخشيدمت ،  وز جرم آمرزيدمت             فردوس  خواهی  دادمت ، خامش رها  كن اين دعا

گفتا نه اين خواهم نه آن، ديدارحق خواهم عيان        گر هفت  بحر آتش شود ،  من  در روم  بهر  لقا

                                                                                                                                   مولانا

...