مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 


اون روزاي اولي كه مجبور به استفاده از متروي مير داماد شدم  ، فقط يكي از دراش خراب بود......
حالا بعد از 10 ماه چهارتا از دراش خرابه .....، حساب كنيد بعد از چند ماه تمام دراش خراب ميشه ؟

حالا تعداد درها كم و تعداد مسافرا زياده ، حساب كنيد به هر نفري چه فشاري وارد ميشه ؟
(به قول يه خانمه ، آدم عصارش در مياد......)

...