مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

هميشه همين است ماه پيشوني.....

كشتيهايت كه غرق مي شود ، همه را از چشم دريا می بيني

بي آنكه بداني ، اين دست مادرزاد توست

كه در بازي سرگذشت

دل به دريا داده است.....

 

هميشه همين است ماه پيشوني

قافيه هايت را كه مي بازي

همه را از چشم پنجره مي بيني

و بهانه مي شوي براي نداشته ها

و پاورقي براي يك فصل سكوت..........

 

...