مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

قاموس فرزانگي :

 

              گاهي آنقدر نگران رسيدنيم كه مهمترين چيز را فراموش مي كنيم :

         بايد حركت كنيم تا برسيم.

               اجازه داريم در زندگي اشتباههاي زيادي انجام دهيم ، به جز اشتباهي

          كه مارا نابود مي كند.

                هيچ كس با چشمهاي بسته به هدف نمي رسد

...