مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

چقدر آشنا می نمائی غريبه

                                بگو ازكجا ، ازكجائی غريبه                              

در اين شهر و اين شب چه بی سر پناهی

                                   نداری مگر آشنائی غريـبه

غبار كدامين سفر بر تو ماندهست

                               كه گرد از دلم ميزدائی غريبه

تو در آسمان نگاهت چه داری

                                كه كردی دلم را هوائی غريبه؟

تن شهر بـوی تو را ميدهد

                               مگر از ديار كدام آشنائی غريبه.................

...