مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

به نام خدا

 

چقدر زود ناراحت مي شي

و چقدر زود فكراي بد مي كني؟

چطور بگم كه دارم خودمو مي كشم تا كمي

 وبلاگمو خوشگل كنم تا آدرسشو بدم تا ببيني چي برات نوشتم؟

 

 

...