مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

هميشه خراشی است روی صورت احساس......

ديروز خيلی بدبود.....

ازطرفی خيـــــــلی هم خوب بوووووود....

ولی ايكاش ياد ميگرفتيم كمی همديگه رو درك كنيم....

موقعی كه كسی عصبانی هستش ،اگه ديگران هم براش گارد بگيرن،

ميدونی چی ميشه؟؟؟؟

هيچی .....يه عالم حرفها و احساسات بد تو فضا پخش ميشه....

البته منم بايد بيشتر به خودم مسلط باشم.....

برام دعا كن......

 

...