مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

ومن مسافرم ای بادهای همواره...

مرا به وسعت تشکيل برگها ببريد

حضور هيچ ملايم را به من نشان بدهيد.....

داريم  ميريم تونس (از طريق ترکيه) برای سه هفته.....

از الان دلتنگی داره خفم می کنه....

اميدوارم فرصت خوبی باشه تايک تجديد نظر حسابی

رو رفتارم و اتفاقهائی که افتاده داشته باشم....

 

...