مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

چقدر آشنا می نمائی غريبه                         بگو ازکجا از کجائی غريبه

 دراين شهرچه بی سرپناهی                         نداری مگر آشنائــی  غريبه

تودر آسمان نگاهت چه داری                        که کردی دلم راهوائی غريبه

تن شهر بوی تو را می دهد                           بگوازديارکدام آشنائی غريبه..

...