مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

با هرچه عشق نام تو را مي توان نوشت
باهرچه رود راه تو را مي توان سرود
بيم از حصار نيست
كه هر قفل بسته را
با دستهاي روشن تو مي توان گشود........

...