مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

معشوقه به سامان شدتاباد چنين بادا

کفرش همه ايمان شد تاباد چنين بادا

ملکی که پريشان شدازشومی شيطان شد

بازآن سليمان شدتاباد چنين بادا

عيدآمد وعيد آمدياری که رميدآمد

عيدانه فراوان شد تاباد چنين بادا

...