مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

- دلم گرفته است....دلم عجيب گرفته است....

- چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهائی؟

- چقدر هم تنها....

..............................................................................

- و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک

دچار آبی دريای بيکران باشد.

- چه فکر نازک غمناکی.......

...