مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

می دونی بزرگترین اشکال من چیه؟
............................................

اینه که زود عصبانی میشم....... اونم بد
همیشه عصبانیتم یه پیک داره که چند ثانیه طول می کشه
اگه تونستم خودمو کنترل کنم که هیچ وگرنه....... ؟؟؟؟
مثل یه ببر وحشی می شم که می تونه طرفشو تیکه تیکه کنه.... راست می گم
نتیجشم اینه که عزیزترین کس خودو برنجونی..... اونم کی؟
فکر کنم اگه بتونم مشکلمو حل کنم...... به بزرگترین مشکلم غبله کردم

...