مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

زدم اين فال وگذشت اخترو کارآخر شد

آنهمه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ايزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد......

ـ الهی شکر

- الهی شکر

 

...