مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

به تماشا سوگند و به آغاز کلام

وبه پرواز کبوتر از ذهن

واژه ای در قفس است.....

بعضی وقتا یه حرفی توی دل و ذهن آدم که

 نمی تونی به زبون بیاریش......

یعنی کلمه و جمله مناسبشو پیدا کردن ، سخته.....

به هر حال فردا عید مبعث،عیدتون مبارک....

...