مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

امروز کلی از خودم خجالت کشیدم.....

وقتی دیدم کوهها آروم و متین . سربلند و سرافراز

ایستادن و  دارن از بالا به همه چی نگاه می کنن....

...