مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

انسان به ميزان برخورداري هائي كه در زندگي دارد،

 انسان نيست بلكه درست به اندازه نيارهائي كه در خويش حس مي كند ،

 انسان است.سطح تعالي و درجه كمال هر انساني را با درجه تعالی

 و كمال نيروهائي كه داردو كمبودهائي كه در خود احساس مي كند ،

 دقيقا مي توان اندازه گيري كرد.

يعني هر كس به ميراني انسان تر است كه نيازهاي كاملتر،

 متعالي ترومتكامل تري دارد .آدمهاي اندك نيارهاي اندك دارند و

انسانهاي بزرگ نيازهلي بزرگ.

اينجاست معني اين حقيقت دقيق كه :

آنانكه غني ترند،محتاج ترند.

دكتر علی شريعتي

...