مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

از آدمائی که دروغ میگن  ، بدم میاد....

از آدمای رذل کثیفی که تو چشای آدم زل می زنن و دروغ می گن ، بدم میاد

از آدمائی که مثل نقل و نبات دروغ می گن ، بدم میاد

از آدمائی که بی عرضگی شونو با دروغاشون می بوشونن ، بدم میاد

از آدمائی که ترس شونو با دروغ قایم می کنن ، بدم میاد

بدم میاد.....بدم میاد....بدم میاد

...