مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

خدايا !

همه عمر برندارم سر از این خمارمستی

        که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 خدای خوب و مهربان....

به خاطر تمام نعمتهائی که به ما دادی شکر...

به خاطر داده ها و نداده هایت شکر.....

به خاطر شکوه و جلالت ، به خاطر عشق و وفایت،

به خاطر همه چیز شکر.....

دوستت دارم :)

...