مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

مردان خدا پرده پندار دریدند                      یعنی همه جا غیر خدا هیچ  ندیدند

هردست که دادند همان دست گرفتند           هرنکته که گفتند همان نکته شنیدند

یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصود          یک عده دویدند و به مقصد نرسیدند

فریاد که در رهگذر عالم خاکی                  بسی دانه فشاندند بسی دام تنیدند 

همت طلب از باطن پیران سحرخیز             زیراکه  یکی را زدو عالم طلبید ند ...

...