مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

چقدر باور باران مرا نباریده است.......

نمیدونم چم شده؟ این روزا به طرز باورنکردنی   حتی موقعی که کنار همیم

 دلم براش تنگ میشه....یک حس جنون آمیز پیدا می کنم....نمی دونم چم شده؟؟؟؟؟

...