مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

 

 سفر مرا به زمينهاي استوائي برد.

 و زيرسايه آن بانيان سبز تنو مند

چه خوب يادم هست

عبارتي كه به ييلاق ذهن وارد شد :

وسيع باش ، و تنها ، و سر به زير ، وسخت.

 

...