مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

   بازاین چه شورش است که درخلق عالم است

   باز این چه  نوحه و چه عزا و چه  ماتم است

   باز این  چه  رستخیز عظیم  است  کز  زمین

   بی نفخ  صور خواسته  تا عرش اعظم است

   گویا  طلـوع  می کـند  از  مشرق  آفتـــــــاب

   کـــاشوب  در  تمامی  ذرات  عالـــــــم  است

   سرهای قدسیـــــان همه  بر زانوی غم است

   گویــــــــا عزای  اشـــــرف  اولاد  آدم  است

...