مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

خدای مهربون....

ميدوني وقتي خدا داشت بدرقه ات مي کرد بهت چي گفت ؟

-جايي که ميري مردمي داره که مي شکننت نکنه غصه بخوري من همه جا باهاتم .

 تو تنها نيستي .

 توکوله بارت عشق ميزارم که بگذري،

 قلب ميزارم که جا بدي،

 اشک ميدم که همراهيت کنه،

ومرگ که بدوني برميگردي پيشم.....

...