مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

کافی شاپ

فکرکن..

دیروزتو اون هوای بارونی و طوفانی یهو هوس کافی شاپ کردیم....

خواستیم بریم کنج...دیدیم دوباره از بوی دود سیگار خفه می شیم ..

رفتیم چارسو...تازه باز شده...تازه همسایه هم هستیم

خیلی تمیز و مرتب بود....فقطم ما دو تا بودیم

کلی کیف کردیم....

...