مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

صبحگاهان ،

 وقتي آفتاب در حال روشن كردن روز است

من بيدارم و اولين فكرم توئي

 

شبانگاهان،

 در تاريكي به درختان خيره مي شوم

كه چون سايه هائي در مقابل ستارگان خاموش

قد كشيده اند

مجذوب اين آرامش مطلق مي شوم و

آخرين فكرم توئي

...