مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

ببین من امروز عصبانیم...اصلا دلم میخواد گاز بگیرم...به کسی چه مربوط؟

همینه که هست...اختیار عصبانیت خودمو که دارم....دهه...

هرچی ؟آدم چیزی نمی گه بدتر میشه...

یه شنبه رو مرخصی گرفتم تمام دنیا بهم ریخت...بمیرم معلوم نیست چی میشه...

خلاصه حواستونو جمع کنید تا گازتون نگرفتم؟.....

...