مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

الهی....

الهی درمانده ام از دست خویش و به مدد فیض تو محتاجم...

الهی هرکه ام ...هرچه ام....اگر فریب خورده ابلیس نفسم

اگر نیستم آنکه بودم ...اما تو همانی که بودی.....

یا غفار و یا غفار و یاغفار........

راز پوشیده گرچه هست بسی       برتو پوشیده نیست رازکسی

غرضی کز تو نیست پنهانی              تو برآور که هم تو می دانی

بر که نالم که دستگیر تویی               درپذیرم که درپذیر

...