مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

نوروز مبارک.....

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

در رگها نور خواهم ریخت

و صدا در خواهم داد:

ای سبدهاتان پر خواب

سیب آوردم سیب .....سیب سرخ خورشید....

سال خوشی را به همراه عشق و امید و ایمان برایتان آرزومندم....

...