مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

شعری از حمید مصدق بیادم آمد:

دشتها آلوده ست

فکر نان باید کرد

و هوایی که در آن                               
                               نفسی تازه کنیم

هیچکس فکر نکرد                               
                             که در آبادی ویران شده دیگر نان نیست
                             و همه مردم شهر بانگ برداشته اند
که چرا سیمان نیست
و کسی فکر نکرد
که چـــرا ایمان نیست
و زمانی شده است
که به غیر از انسان
هیچ چیز ارزان نیست......

...