مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

ماهی

وهیچ ماهی هرگز

هزار و یک گره رودخانه را نگشود......

***

قصه ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی رو یادتونه.... عاشقش بودم..

ولی حیف که هیچ وقت ( حتی موقعی که به دریا برسی) نمی تونی

جواب تمام سوالاتتو بگیری..

چه می شه کرد....

...