مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

آزموده هاي مادر ترزا

آزموده هاي مادر ترزا

 مردم اغلب، نامعقول و غير منطقي و خودخواه هستند؛ باري، آنها را ببخش

اگر مهربان باشي، مردم تو را به خودخواهي و داشتن اغراض پنهاني متهم مي كنند؛

باري، همچنان مهربان باش.

 اگر آدم موافق باشي، دوستاني غير صادق و دشمناني صادق به دست خواهي آورد؛ باري، از موفقيت دست برندار.

اگر صادق و صميمي باشي، مردم تو را فريب خواهند داد؛ باري، همچنان صادق و صميمي باش.

آنچه سالها صرف سازندگي آن مي كني ديگران در يك شب از بين مي برند؛ باري باز هم سازنده باش.
اگر شادي و آرامش داشته باشي، بعضي ها به تو رشك خواهند برد؛ باري، شاد باش
كارهاي خوبي را كه امروز انجام مي دهي، اغلب فراموش خواهد شد؛ باري كارهاي خوب انجام بده
بهترين چيزها را كه داري ببخش، شايد كه كافي نباشد؛ باري، بهترين را ببخش
در يك كلام، همه اينها بين تو و خداي توست؛ باري، هرگز بين تو و ديگران نبوده است

...