مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

تولد يکسالگي مون مبارک.....

سلام.....

روزها عین برق و باد میگذرن...

انگار همین دیروز بود که دقیقا همین ساعتی که دارم می نویسم علیرضا اومد آرایشگاه (گلبانو) دنبالم....وقتی منو دید نمی تونست از تعجب و هیجان خودشو کنترل کنه...

همه تو آرایشگاه کلی قربون صدقم  می رفتن و تبریک می گفتن...از کارکنان گرفته تا مردم عادی...

همه می گفتن ...وای چه عروس ماهیه....(دارم از خودم تعریف می کنم؟؟؟ به خدا راست می گم....) 

سوار ماشین شدیم و رفتیم.....

خیلیها امروز زنگ زدن و بهمون تبریک گفتن...از همشون ممنونیم....

هر چقدر از سالگرد ازدواجمون خوشحال و هیجانزده ایم...از شهادت حضرت فاطمه (س) متاثر و ناراحتیم...

...