مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

 

باورم نميشه !!! بعد از 15 سال ، اوني كه اين همه به من نزديك بود  .... .....

 اوني كه هميشه و همه جا با من بود ،اوني كه كم كم بخشي از من شده بود.........  

حالا يهو بايد ازش جدا شم .......باورت ميشه؟؟؟

نمي دونم چقدر طول مي كشه تا به نبودنش عادت كنم ، ولي واقعا هميشه

دلم خواسته ببينم بدون اون دنيا چه شكلي مي شه؟؟؟                                     

...