مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

چرا؟؟؟؟

چرا آدم همیشه اونی رو که بیشتر از همه دوست داره...بیشتر از همه می رنجونه؟؟؟؟

چرا هرچه بیشتر تلاش می کنیم...کمتربه نتیجه میرسیم؟؟؟

چرا هر چه بیشتر می خواهیم...کمتر به دست می آریم؟؟؟؟

چرا هیچ چیز، هیچ وقت سرجای خودش نیست؟؟؟؟

...........

توی کلاس یوگا ، روی دیوار بزرگ نوشته بود:"این نیز بگذرد"...

پس چرا این روزهای تلخ و سیاه نمیگذرن؟؟؟؟؟

پس چرا حافظ میگه:"چون سرآمد دولت شبهای وصل    بگذرد ایام هجران نیز هم"

   پس کی؟؟؟؟ کی.....کی......کی.... چه جوری؟؟؟؟؟

...