مهرآئین
بر دلم گرد ستمهاست خدایا مپسند ...................... که مکدر شود آئینه مهر آئینم

   

سيب

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد

در رگها نور خواهم ریخت

و صدا در خواهم داد:

ای سبدهاتان پر خواب....

سیب آوردم، سیب

سیب سرخ خورشید.....

...