این درد مشترک، هرگز جداجدا درمان نمیشود...

/ 2 نظر / 7 بازدید
نوا

پس ای عزیز ... تنها می مانی در میدان، در ایران ...متاسفانه

سایه

این جدایی فقط با یک نگاه خاص گرم می شود و دستها رو به هم گره می زند عزیز .... هنوز آن نگاه ندرخشیده ...!