نامه آبراهام لينکلن به معلم پسرش :

به پسرم درس بدهيد. او بايد بداند که همه ي مردم دادگر وهمه ي آنها رو راست نيستند،اما به پسرم بياموزيد که به ازاي هر بدکار انساني خوب هموجود دارد. به او بگوييد به ازاي هر سياستمدار خودخواه رهبر جوانمردي هم يافت ميشود.
به او بياموزيد اگر با کار و زحمت خويش يک دلار کسب کند , بهتر از آناست که جايي روي زمين , پنج دلار بيابد. به او بياموزيد که از باختن پند بگيرد و ازپيروز شدن  لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذر داريد. به او نقش و تاثير مهمخنديدن را يادآور شويد. اگر مي توانيد به او نقش موثر کتاب در زندگي را آموزش دهيد .
به او بگوييد بينديشد, به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقيق شود .بهگلهاي درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز مي کنند دقيق شود و بنگرد. به پسرمبياموزيد که در مدرسه بهتر اين است که مردود شود اما با تقلب به قبولي نرسد. بهپسرم ياد بدهيد با ملايم ها ملايم و با گردن کش ها گردن کش باشد.
به اوبگوييد به باورهايش باور داشته باشد.حتي اگر همه بر خلاف او حرف بزنند . به پسرمياد بدهيد که همه ي حرف ها را بشنود و سخني را که به نظرش درست مي رسد برگزيند. ارزشهاي زندگي را به پسرم آموزش دهيد. اگر مي توانيد به پسرم ياد بدهيد که در اوجغم و اندوه لبخند به لب داشته باشد. به او بياموزيد که از اشک ريختن خجالت نکشد.
به او بياموزيد که مي تواند براي انديشه و شعورش مبلغي تعيين کتد.اما قيمتگذاري براي دل بي معناست. به او بگوييد که تسليم هياهو نشود و اگر خود را بر حق ميداند پاي سخنش  بايستد و با همه­ي نيرو مبارزه کند.  در کار آموزش به پسرم نرمي بهخرج دهيد اما از او يک نازپرورده نسازيد . بگذاريد شجاع باشد. به او بياموزيد که بهمردم باور داشته باشد. توقع زيادي است اما ببينيد که چه مي توانيد بکنيد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 4 نظر / 2 بازدید
یاسمن

بالاخره اين صفحه کامنت باز شد.مردم از بس هر بار آمدو و باز نشد ...:(( . حالا اين پسر محترم چی شد ؟ معلمش چه کرد ؟ ( حرفاش بی نهايت زيبا و آرمانی بود..)

shaghayegh

وبلاگ قشنگی داری ! سری هم به وبلاگ من بزنی خوشحال ميشم .

سارا

ببین نتیجه رو هم بنویس .خوب؟

شري

به به .....واقعا همچين پدر های بزرگی هم يافت ميشدن؟؟؟ ولی دوست داشتم بدونم عاقبت اين پسر چی شد؟؟؟ به هر حال متن لذتبخشی بود بادمون باشه يکی يه کپی نگه داريم برا معلم بچمون!!!!