پنهان ز دیده‌ها و همه دیده‌ها از اوست                    آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد                کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست

یک دست جام باده و یک دست جعد یار                 رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

من هم رباب عشقم و عشقم ربابی‌ست              وان لطف‌های زخمه رحمانم آرزوست

/ 0 نظر / 6 بازدید