آنچه مي انديشي برزبان مياور وبه انديشه هاي سنجيده جامه عمل بپوشان ،<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوستان خود را پس از آزمودن با پنجه فولادين در جان خود جاي ده .

از ستيزه بپرهيز، اما اگر بدان كشيده شدي، چنان بكوش كه از تو پروا كنند.

گوش خود را به شنيدن گفته هر كس بگمار ولي با كمتر كسي همداستاني كن.

با هر كس راي بزن، اما قضاوت خودرا فاش مكن.

جامه ات فاخر باشد ولي نه پرزرق و برق.

باخود درستكارباش ، همجنان كه به يقين شب از پس روز مي آيد ،

 نتيجه چنان خواهد بود كه با ديگران نخواهي توانست دغلكار باشي.

هاملت _ شكسپير

/ 1 نظر / 2 بازدید
شهره

سلام خوبی ؟ بخدا يادمه ! يادمه ! ميدونم که تو هم يادت نرفته .- يادواره هايم بروی ديوار سنگی قلبت ٬ چه معصومانه در باران عشقم خيس شد . و من هنوز به ياد دارم که يادم را دست باد ز يادت برد . ولی يادی از من در خاک وجودت به يادگار نشسته و پيوسته نهيب ميزند که ای بد ٬ هوای آبی آسمان قلبت را مديون گل يادش هستي !- ممنونم که هنوز يادمی ...