روز از پی روز

روزها از پی هم می‌گذرند و تنها چیزی که می‌ماند؛ حسرت است و خاطره، درد است و انتظار.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و درد زخمهای کهنه، دروغهای پوسیده.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و هراسها، ترسهای بیشمار، نفسهای حبس شده، بغضهای فروخورده.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و دیوارهای بلند بین من و من، من و تو، ما و او.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و ماسکهای رنگ‌به‌رنگ، اشکها و لبخندهای دروغین، رازهای سر به‌مهر.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم وحسرت خنده‌ها و اشکهای پاک‌کودکی، قهرها و آشتی‌های بی‌دلیل، شیطنتهای بی‌دریغ و رهایی بی‌بدیل.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و خاطره ای دور از لذت دویدنهای درآغوش باد، بوی خاک باران‌خورده، گرمای آفتاب از پشت برگهای‌درختان، نوای دل‌انگیز جیک‌جیک پرندگان.
روزها از پی هم می‌گذرند و ما می‌مانیم و  ...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سید مجیب

روز ها از پی هم می گذرند و وهم و خیال خوشی و شکستن دیوار ها ی بین من و او...