قاموس فرزانگي :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

              گاهي آنقدر نگران رسيدنيم كه مهمترين چيز را فراموش مي كنيم :

         بايد حركت كنيم تا برسيم.

               اجازه داريم در زندگي اشتباههاي زيادي انجام دهيم ، به جز اشتباهي

          كه مارا نابود مي كند.

                هيچ كس با چشمهاي بسته به هدف نمي رسد

/ 0 نظر / 2 بازدید