...وهيچ ماهی هرگز

هزار و يک گره رودخانه را نگشود......

/ 3 نظر / 2 بازدید
Yasaman

توضيح می دی اينو؟‌هر چی ميخو نم نمی فهمم!

مهر آئين

يعنبی هميشه يه چيزائی هست که ما نمی فهميمشون....

Yasaman

آهان :)‌ :)) ميگم کتاب حج رو بعدا بهم قرض ميدی؟؟ / اصلا خوبی ؟؟ کجايی ؟