- دلم گرفته است....دلم عجيب گرفته است....

- چرا گرفته دلت مثل آنکه تنهائی؟

- چقدر هم تنها....

..............................................................................

- و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک

دچار آبی دريای بيکران باشد.

- چه فکر نازک غمناکی.......

/ 2 نظر / 2 بازدید
شري

دلت نگيره عزيزم...من هستم....تو تنها نيستی....توی اين دريا....همراه داری....عشقت باهاته...