اون روزاي اولي كه مجبور به استفاده از متروي مير داماد شدم  ، فقط يكي از دراش خراب بود......
حالا بعد از 10 ماه چهارتا از دراش خرابه .....، حساب كنيد بعد از چند ماه تمام دراش خراب ميشه ؟06.gif

حالا تعداد درها كم و تعداد مسافرا زياده ، حساب كنيد به هر نفري چه فشاري وارد ميشه ؟
(به قول يه خانمه ، آدم عصارش در مياد......)03.gif

/ 4 نظر / 2 بازدید
یاسمن

مامانی !عصارش در می آد یعنی جی؟؟؟

یاسمن

مامانی... من امروز دلم گرفته ! یعنی از صبح که پا شدم حتی از دیشب که خوابیدم ... مامانی من دسشویی رفتم ولی باز دلم گرفته ...

حيران

من چون همين ۱۰ تا انگشت رو دارم بيشتر بلت نيستم بشمرم اگه شما بلتی يا اينکه ياد گرفتی به ما هم بگو ---- مغسی

shaghayegh

ای بابا ! اينجا هم رياضی دست از سرمون بر نمی داره ! آخه ناسلامتی مهندس شديم که ديگه جمع و تفريق حل نکنيم ! مگه خودت ماشين حساب نداری؟!!!