به نام خدا<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بايد ياد بگيريم كه يكديگر را بفهميم

 

اختلاف هميشه پيش مي آيد

در حل اختلاف است كه

آدمها متمايز مي شوند

با صحبت و درك كردن نيازهاي ديگري

وبا اشتياق نشان دادن

به حل مخالفتها

هر اختلافي ميتواند و بايد آرام بگيرد.

دوست كسي است كه همه كارهاي تو برايش مهم باشد

دوست كسي است كه در خوشيها و ناخوشيها، به او روكني

دوست كسي است كه همه كرده هاي تو را بفهمد

دوست كسي است كه حقيقت را درباره خودت به تو بگويد

دوست كسي است كه بداند در هر حال چه برسر تو مي آيد

دوست كسي است كه با تو رقابت نكند

دوست كسي است كه وقتي اوضاع خوب نيست ،

 بكوشد تو را شادكند

دوست كسي است كه امتداد تو باشد و

بدون او كامل نباشي.

 

 سوزان پوليتس شوتز                                                                  

 

/ 0 نظر / 2 بازدید