هرنفس آوای عشق میرسدازچپ و راست

ما به فلک می رويم  عزم تماشا  کراست

ما به فلک بوده ايم  يار ملک بوده ايم

بازهم آنجارويم جمله که آن شهرماست

خود زملک برتريم  وز ملک افزون تريم

زين دو چرا نگذريم منزل ما  کبرياست

بخت جوان يار ما  دادن جان  کار ما

قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

/ 1 نظر / 3 بازدید